Song Lyrics

"Mlondolozi (Live) [feat. Khayelihle Maziya]"

by We Will Worship
Album: Mmuso (Live)

Ngiphakamisa izandla, ngibekhe kuwe Somandla
(I lift my hands, I look to You Almighty God)
Usizo lami luvela kuwe
(My help come from You)
Mdali wezulu nomhlaba
(Creator of heaven and earth)

Mlondolozi,Mlondolozi wam’
(Guardian, my Guardian)
Ngibheke kuwe
(I look to You)

Noma indlela ihlaba, Thix’ ungibamba ngesandla
(Even if the journey hurts, God you hold my hand)
Uyakwazi uk’hlala nok’vuka kwami
(You know my resting and my waking)
Nguw’ ongazeli ongalali
(You who neither slumbers nor sleeps)

Mlondolozi,Mlondolozi wam’
(Guardian, my Guardian)
Sibheke kuwe
(We look to You)

You watch over
Watch over me

Makabongwe
(Let Him be praised)
Yen’ oyingcwele , Onamandla onke
(He who is holy and all powerful)
Uyakhazimula
(He is glorious)

Uyakhazimula
(He is glorious)Words & music by Langa Mbonambi and TK Mabelane
©2016 W W W MusicComments / Requests