Song Lyrics

"Ndia Livhua (Live)"

by We Will Worship
Album: Mmuso (Live)

Ndi a livhuwa Muya Mukhethwa
Ndi a livhuwa Muya Mukhethwa
(I am grateful Holy Spirit)
Ndi a livhuwa nga maanda
Ndi vha funa nga mbilu yanga yothe
(I am deeply grateful, I love You with all my heart)
Muya Mukhethwa, Muya Mukhethwa
(Holy Spirit, Holy Spirit)Words & music by Lesego Senwamadi
©2016 W W W MusicComments / Requests