Song Lyrics

"Ngena (Live)"

by We Will Worship
Album: Mmuso (Live)

Phakamisani izinhloko zenu
(lift up your heads)
Nina masango nani minyango
(you gates and doors)

Inkos’ ingene
Inkos’ ingene
(Let the King come in)
Nkosi yeNkazimulo ngena
(King of Glory come in)

Jehova Sebawoti
(Lord of Hosts)
Uyinkosi yenkazimulo
(You are the King of Glory)
Jehova onamndla
(Lord strong and mighty)
Uliqhawe lamaqhawe
(You are the warrior of warriors)Words & music by Langa Mbonambi
©2016 W W W MusicComments / Requests